Doktorsko delo obravnava mrežno povezanost med štirimi raziskovalnimi spremenljivkami, ki do zdaj v slovenskem prostoru še ni bila raziskana. Na eni strani gre za raziskovanje, kaj se dogaja med doživljanjem obremenitev na delovnem mestu in kakovostjo partnerskega odnosa staršev, poleg tega pa je v raziskavo vključeno tudi vprašanje, ki zaznamuje dinamiko med čustvenimi in vedenjskimi težavami na eni ter učnim uspehom otrok na drugi strani. V kvantitativni raziskavi smo preverjali povezanost med posameznimi spremenljivkami in ugotovili, da obstaja statistično pomembna povezava med poklicno obremenjenostjo in kakovostjo partnerskega odnosa staršev ter čustvenimi in vedenjskimi težavami njihovih otrok. Statistično pomembna povezanost obstaja med doživljanjem obremenitve na delovnem mestu, kakovostjo partnerskega odnosa staršev ter čustvenimi in vedenjskimi težavami, medtem ko se učni uspeh statistično pomembno povezuje le s čustvenimi in vedenjskimi težavami otrok.

Kvalitativni del raziskave je bil opravljen na vzorcu desetih parov staršev. Intervjuvani starši menijo, da se obremenjenost na delovnem mestu prenaša na kakovost njihovega partnerskega odnosa, kar se zrcali tudi v njihovem odnosu do otrok, ob čemer so pri negativnih prenosih čutenj opazne čustvene in vedenjske težave. Rezultati raziskave niso pomembni le za razvoj znanosti, marveč imajo velik pomen zlasti za praktično delo z družinami, in sicer tako v izobraževalne kot terapevtske namene. Zdi se nam pomembno, da te dejavnike ohranimo v mislih pri vsaki obravnavi družinske dinamike, saj se vedno pojavljajo skupaj in so med seboj povezani.

Scroll to top